Полезно: Мария Янева съветва – извънредно положение и права

Българските майки са едни от най-защитените законово в Европа. Въпреки това, работодателите намират начин да заобикалят правилата. Най-често това се случва и защото не ги знаем.

 

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. в България е обявено извънредно положение.

 

Какви са правата ми за ползване на отпуск при обявено извънредно положение?

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на бременна работничка или служителка, както и включително в напреднал етап на лечение ин витро, майка на дете до 12-годишна възраст.

За срока на извънредното положение е възможно възлагане на надомна работа и/или работа от разстояние със заповед на работодателя и без да се иска съгласието на служителя. Важно е да отбележим, че времето, за което се ползва платения и неплатения отпуск, ще се признава за трудов стаж.

 

Какви са моите права при ползване на отпуск поради бременност и раждане по Кодекса на труда? 

Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането. Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Ако бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. В случай че бащата е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата.

 

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, имате право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Отпускът се разрешава на бащата, но само с вашето съгласие. Майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание – и през друго време на годината.

 

Сама кърмя детето си. Какви са условията и редът за ползване на отпуск при кърмене по Кодекса на труда?

Ако сама кърмите детето си имате право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с ваше съгласие по 2 часа наведнъж. Ако пък работите при намален работен ден от 7 или по-малко часа този отпуск е 1 час дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето, отпускът е по 1 час дневно и се разрешава по преценка на здравните органи, докато е необходимо да се кърми детето. Ако имате близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа – след навършване на 8-месечна възраст, докато по преценка на здравните органи е необходимо да се кърми. В тези случаи, ако работите при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето – по 1 час на ден. В този случай отпускът се ползува на два пъти, а с вашето съгласие – наведнъж.

 

Ако майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските се ползват от бащата. Тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на майката.

 

В случай че майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата е починал, съответната част от отпуските се ползва от един от родителите на майката или на бащата, когато работи по трудово правоотношение.

 

Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, детска ясла или учебно заведение, съответната част от отпуските се ползват от настойника, а с негово съгласие – от един от родителите на майката или на бащата на детето, съответно – на осиновителите, когато работи по трудово правоотношение.

 

И все пак, работодателят ми иска да ме уволни… Какви са правата ми в случай на уволнение?

Важно е да се отбележи, че бременните жени, служителките в напреднал етап на лечение ин-витро и майките с деца до 3-годишна възраст попадат в обхвата на закрилата при уволнение съгласно специални норми на Кодекса на труда.

 

Съществуват редица специални хипотези, които осуетяват възможността работодателя сам да прецени дали и кога да уволни бременна жена, служителка в напреднал етап на лечение ин витро или майка с деца до 3-годишна възраст.

 

Работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст:

-при закриване на част от предприятието

-съкращаване на щата

-намаляване на обема на работа

-липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работат

-промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях

– дисциплинарно уволнение

 

Какво трябва да направя, за да се ползвам от тези свои права ?

Разбира се, за да се ползвате от тези привилегии, работодателят трябва да знае, че сте бременна. За целта трябва да удостоверите своето състояние с надлежен документ (медицинско удостоверение), издаден от компетентните здравни органи. В случай че бременността прекъсне, сте длъжна в 7-дневен срок да уведомите работодателя си за това.

 

Командироването, извънредният и нощният труд са забранени за:

– бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;

– майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие.

 

Какви са специалните права, предвидени в Кодекса на труда за бременните служителки и кърмачките ?

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременни служителки, както и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време се изплаща възнаграждение от работодателя в размера за изчисляване на платения годишен отпуск.

Друга важна особеност, която съществува е свързана с това, че работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки както и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

 

Можете да откажете, без да произтичат каквито и да е санкции, изпълнението на работа, която е определена като вредна или за която съществува съществен риск за вашето здраве на или това на детето ви. Този отказ по никакъв начин не може да се отрази на правното ви положение, на трудовия и договор или в трудовото досие!

 

Какво се случва ако работата, която бременната служителка или майка извършват, е неподходяща за състоянието й?

 

Ако работата, която се извършва, е неподходяща за състоянието и, по предписание на здравните органи работодателят е задължен временно да я трудоустрои. Например да намали работното време, да не я кара да вдига тежки предмети, да я премести да работи на някое място със свеж въздух и светлина.

Това предписание за трудоустрояване е задължително, тоест тя не можете да се противопостави.

Ако приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради самия характер на работата, работодателят ще трябва да я премести на друга подходяща за работа.

До изпълнението на предписанието за преместване е освободена от задължението да изпълнява неподходящата работа а, работодателят ще трябва да и изплаща обезщетение. Такова обезщетение ще получи и когато трудовото и възнаграждение е по-ниско, от това, което е получавала преди трудоустрояването.

 

Надявам се, че настоящата статия ще бъде от полза за бременните жени и майките, затова искам да ги окуража да се борят за правата и да защитават интересите си със всички законни средства.