Източник: www.popovo.bg

Във връзка с чл.13 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово и дадената възможност за финансово подпомагане, община Попово съобщава на заинтересованите лица, че в срок до 31.03.2022 г. включително могат да подават в деловодството на община Попово с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ №1, северен вход, необходимите документи за кандидатстване за финансово подпомагане, а именно:

Заявление по ОБРАЗЕЦ – Приложение №1 от Правилника и се придружава от:

 • Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”.
 • Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително между кандидатстващото лице и съпруг/съпруга/партньор по образец Приложение № 2 от Правилника.
 • Декларация от кандидатстващото лице, че не е поставен/а под запрещение по образец Приложение № 3 от Правилника.
 • Декларация от съпруг/съпруга /партньора/ на кандидатстващото лице, че не е поставен/а под запрещение, по образец Приложение № 4 от Правилника.
 • Декларация образец №5 от Правилника;
 • При семейните двойки с копие от удостоверение за сключен граждански брак;
 • Удостоверения за доказване липсата на задължения от НАП, НОИ и община Попово;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинска документация по позиции, както следва:
 1. Документ, удостоверяващ одобрението от Националния финансиращ орган (НЗОК/МЗ) за финансиране на асистирана репродукция (за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК/МЗ);
 2. Медицинска документация и експертно становище, доказващи необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК/МЗ.

Условията за одобряване за подпомагане можете да видите в Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово на 

http://www.popovo.bg/bg/obstina/novini-menu/2571-fpdrp-2022.html?fbclid=IwAR3ReVYQgikuRLPut_kbVmj_C477qKtBTDQWgnimh4IJtrxjjukHY_PMUbo