Програма за психологическа подкрепа

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения е една от постигнатите цели на фондация „Искам бебе“, върху която работихме задълбочено през годините с голям екип от експерти и с чиято реализация се гордеем много. Причината затова е, че поставихме началото на уникална и качествено нова практика в България за прилагане на комплексен подход при лечението на засегнати от безплодие пациенти, който включва професионална психологическа помощ при извършване на медицинските процедури.

Програмата, изготвена от консултанти на фондацията – клинични психолози, АГ специалисти и експерти от неправителствения сектор, работещи в сферата на осиновяването стартира с пилотната си група през м. ноември, 2007 г. във Варна. Още тогава ясно формулирахме основната цел на програмата – подобряване качеството на живот на двойките с репродуктивни проблеми чрез преодоляване на стреса и укрепване на емоционалното им състояние в момента на преминаването им през фазите на лечение на безплодието.

От 2007 г. досега

От старта на програмата до настоящата година, са проведени над 40 групи за емоционална подкрепа с участници повече от 400 жени в 13 града в страната (Варна, Бургас, Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново, Свиленград, Ловеч, Добрич, Шумен, Русе) и екип от психолози към фондация „Искам бебе“, който надвишава 15 души.
Посещенията на групите за емоционална подкрепа са напълно безвъзмездни за участниците, тъй като от старта на програмата, реализацията й се финансира от партньори и дарители на фондация „Искам бебе.“

Цели на програмата

Настоящата програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения е фокусирана върху техните специфични психологически проблеми, нужди и особености. Съществуването на програмата е мотивирано от фактите, че в България липсва достатъчно информация, литература и изследвания по темата, както и от досегашното отсъствие на оказване на професионална психологическа подкрепа в хода на лечението тези двойки. Целта на програмата е да се подобри съществено качеството на живот на двойките с проблемно забременяване и да се избегнат често срещаните социални и психологически проблеми, с които те се сблъскват като самоизолиране, честа смяна на работното място, съсредоточаване само върху медицинския проблем, рязка промена на изградени стереотипи и др.

 

Друга съществена задача на програмата е подобряване на междуличностното общуване – двойките с репродуктивни проблеми отказват да споделят, нарушават комуникацията в семейството си, започват да търсят нетипични начини за справяне със ситуацията. Програмата цели значително намаляване на стреса, предизвикан от неизвестността от последваща терапия и самите медицински манипулации, както и преодоляване на страховете от споделяне на проблема.
Една от основните цели на програмата е и превъзмогването на т.нар. психологическо безплодие, което обхваща между 15 и 30% от всички бездетни двойки. Повечето от тези неясни случаи остават “зад кадър”, най-вече в следствие на това, че не се намира адекватен баланс между физиологичния проблем и психологичните потребности.

Обективни условия за създаване на програмата

По данни на Световната здравна организация двойките с репродуктивни проблеми в света са между 60 и 80 милиона и техният брой непрекъснато се увеличава. Семействата с проблемно забременяване в България са приблизително 145 000 – факт, който ни кара да се замислим за разширяване на подходите и методите в неговото преодоляване. Освен медицински, безплодието е и тежък психологиески и социален проблем. Причините за безплодието могат да са физиологични, психологични или смесени. Ролята на психологическия фактор при възникване на безплодието е решаваща и до голяма степен предопределя благоприятния изход на лечението. Готовността на жената за зачатие е свързана не само със състоянието на репродуктивната й система, но до голяма степен се повлиява от нейното психическо състояние, т.е. съществува пряка връзка между психика и тяло.

Световният опит

В световните клиники по репродуктивно здраве работят психолози обучени в сферата на т. нар. пренатална и перинатална психология. Пренаталната и перинаталната психология изучават психологическите ефекти и следствия от най-ранния опит на индивида – преди раждането (пренатален) и веднага след раждането (перинатален опит). За основоположник на пре- и перинаталната  психология се счита доктор Густав Ханс Грабер (Dr. phil. Gustav Hans Graber), който през 1971 г. във Виена сформира международна изследователска група по пренатална психология. През 1986 г. в Бадгайстен (Австрия) се провежда първия международен конгрес, на който е обявено и създаването на Международната асоциация по пренатална и перинатална психология и медицина (International Society for Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine — ISPPM).

Социален статус на жени, които се борят с безплодието

Световните статистики отчитат, че безплодието засяга най-често работещи жени с интелектуални и творчески професии след 30-35 годишна възраст. Като основна причина за проблемното забременяване при тези жени се посочва стресът, свързан с начина им на живот, който може да доведе до следните нарушения:

 • високи нива на тревожност и депресия;
 • фиксирането върху темата “безплодие” провокира неврози;
 • продължителният стрес влияе върху работата на всички органи и системи, в т. ч.  и репродуктивната система;
 • отслабва имунитета;
 • снижава се подвижността на маточните тръби;
 • отчитат се промени в яйчниците и маточната шийка;
 • ангажират се мозъчни центрове, които провокират хормонални промени

Психолозите, които работят с жени с репродуктивни проблеми отчитат следните стадии на емоционални реакции, през които те преминават:

 • стадий на отрицание;
 • стадий на гняв;
 • стадий на загриженост и вина;
 • стадий на депресия;
 • стадий на скръб и приемане на ситуацията.

* Преминаването през тези стадии не е последователно.

Световният опит до този момент показва (според Synopsis for Harvard Medical International and their Centers of Excellence and Constituents), че 10% от жените с репродуктивни  проблеми покриват изцяло критериите за депресия, а 30-50% от тях имат симптоми на депресия. 66% от двойките съобщават за депресия след провал на лечението (след преминаване на ин витро или друг вид репродуктивна технология). Именно поради това европейските специалисти по пре- и перинатална психология все повече отчитат ролята на психологическата консултация, груповата терапия или комплексните подходи при лечение на безплодието.

Работа с бъдещите татковци

Програмата за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения предвижда и работа с мъжете. При 50% от случаите на безплодие в семейството причините се дължат на проблеми с репродуктивната система на мъжете. Родителството в много култури се свързва с понятието зрялост. Повечето учени считат и научно обосновават факта, че принципно няма разлика между майката и бащата в отглеждането дори на съвсем малки деца. (Werneck Н., 2001). Някои изследвания показват, че в процеса на „ставане на баща”, още в периода на бременността, в организма на бащата, както и в този на майката, се регистрират хормонални промени. В продължение на целия период на бременността у мъжа и бъдещ баща се понижава нивото на тестостерона в кръвта (Werneck Н., 2001). Безпокойството и желанието да раздели със съпругата си нейната тежест, предизвикана от бременността, могат да предизвикат у мъжа същите физиологни симптоми. По зрезултатите от проведено изследване в Америка, 23% от бъдещите татковци страдат от такива симптоми на съпреживяване (Lepkin, 1982). Също така е установено и повишаване на броя на бащите, които присъстват на раждането на децата си (Gerhard A., 1999; Werneck Н., 2001).

Програмата, която разработва екипът на фондация „Искам бебе” има за цел преодоляване на бариерите, свързани с несподелянето на проблема „безплодие“. Търсят се адекватни психотерапевтични техники за разтоварване от стреса и изразяване на емоциите – чрез специални релаксиращи терапии, подобряване на качеството на живот (внимание върху храненето, здравословния начин на живот, физическото натоварване и др.) От изключителна важност е да се работи с двойката като цяло с цел да се подобри общуването между партньорите и да се помогне за връщането им към нормален начин на живот след установяване на проблема. Обикновено практиката показва, че мъжете по-трудно приемат работата с психолог по време на лечението.

Групова терапия

Защо прилагаме методите на груповата терапия при жени с репродуктивни нарушения?
Съществуват различни видове групи, но най-общо казано групата е съвкупност от хора, които си взаимодействат за постигане на някаква цел. Интензивното личностно самопознание в контекста на групата, води до самооткриване, преодоляване на проблемите и себеприемане. В процеса на групова работа при жени с проблемно забременяване се създава подходящ климат за всички участници – атмосфера на доверие и откровеност, която подпомага споделянето на преживените чувства, емоции и страхове. Груповата общност осигурява защитено пространство за спонтанност, в което членовете й получават разбиране, подкрепа и усещане за съпричастност. Това до голяма степен подпомага процеса на преодоляване на собствените страхове и тревоги. Фокусирането около общ за всички проблем и споделянето на различен жизнен опит дава други алтернативи и гледни точки за решаването му. Това е предпоставка за нови и по-успешни стратегии за справяне. Споделянето в група на негативни емоции, предизвикани от невъзможността за забременяване, дава възможност на участниците да разберат, че подобни преживявания са нормална човешка реакция в друга ситуация. Това като цяло позволява да се намали усещането за тревожност, което е много характерно за жени с репродуктивни проблеми. Групата прави достъпни нови форми на мислене и стимулира преориентация на личността от фокусиране върху проблема към неговото решение.

Как  се създават тези групи?

Психолозите на фондация „Искам бебе“ търсят подкрепата на специалистите по репродуктивна медицина, които имат най-пряк досег с пациентите и постигната най-висока степен на доверие в тях. Целта е да се постигне хармонизиране на двата типа дейност – медицинските манипулации и психологическата подкрепа, т.е. пациентът да приеме психологическата помощ като част от общото си лечение. Групите се сформират с 10-12 души, с които предварително е проведено интервю за изясняване на процеса на работата на програмата. Общата продължителност на един курс на психотерапия е 6 месеца, разпределен в 12 сесии. Сесиите се провеждат 2 пъти месечно. Важно условие за групите е да са с хомогенна структура – само от жени (до 12 души) или само от двойки – до 5-6.

Съдържание на програмата
Основната част  на програмата съдържа три модула:

 • Първи модул – насочен към жени с репродуктивни нарушения
  – обща продължителност 12 сесии – 2 пъти месечно в продължение на 6 месеца;
  – продължителност на една сесия – 4 часа.
 • Втори модул – насочен към жени, забременели след прилагане на АРТ (асистирани репродуктивни технологии)
  – обща продължителност 16 сесии
 • Трети модул – насочен към двойки, които имат дете с помощта на АРТ
  – обща продължителност 8 сесии

Програмата включват два допълнителни модула:
– за  мъже с репродуктивни нарушения;
– за двойки, които са решили да осиновяват дете. В тази част от програмата фондация „Искам бебе” работи с неправителствената организация „Да прегърнем дете” с цел предоставяне на информация и преодоляване на обществените стигми по отношение на осиновяването.

В началото и в края на всяка група се правят стандартизирани тестове за определяне на входни и изходни нива на някои показатели, свързани с емоционалното състояние на включените в групите пациенти. След края на терапията се прави анализ на промените, свързани с понижаване на нивото на стрес, тревожност и стабилизиране на емоционалното състояние на посещаващите курса.

Всички сесии включват лекционна и практическа част:

 • основна информация за всяка тема – лекционна част;
 • игрови занимания и упражнения;
 • арт терапия;
 • фототерапия;
 • танцова терапия и работа с глас;
 • практически умения за раждане, къпане на бебето, хранене на бебето, масаж и гимнастика.

Обучение на специалистите към фондация „Искам бебе“ работещи по програмата

Специалистите, работещи към програмата на фондация „Искам бебе”, прилагат на практика своите умения, придобити при обучения в страната и чужбина конкретно за работа с двойки с репродуктивни затруднения.

Финансиране на програмата

За периода 2008 – 2009 г. програмата е финансирана по проект за корпоративна социална отговорност на фирма “YANEFF”, гр. Варна с президент Валентин Янев. Общата сума, дарена на фондация “Искам бебе” за реализиране на програмата е 50 000 лв.
За периода 2010 – 2012 г. финансирането нa програмата е осигурено от NIVEA BABY. През 2013 г. „Искам бебе“ самофинансира групите за емоционална подкрепа с помощта на частни дарители.

Книгата „Срещи със себе си“

В резултат на няколкогодишните усилия на терапевтите на фондация „Искам бебе“ по разработването и прилагането на Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми, на бял свят излезе книгата “Срещи със себе си”. Тя обединява споделения опит на психолозите, работили по програмата за периода 2008 – 2011 г.

Екипът на фондация “Искам бебе” изказва специална благодарност на д-р Маргарита Станкова – вдъхновител и ръководител на проекта „Срещи със себе си“. В продължение на 4 години тя влага професионализма и сърцето си, за да обедини и обучава най-големия в момента в България екип от психолози, работещи в сферата на репродуктивна психология.

Благодарим и на екипа от психолози и консултанти на фондация „Искам бебе“, заради чиято всеотдайна работа Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми е факт и вече няколко години помага за преодоляването на психологическите бариери, с които се сблъскват семействата с проблемно забременяване.

За да прочетете книгата „Срещи със себе си“, кликнете тук СРЕЩИ СЪС СЕБЕ СИ

Снимки: Freepik