Център за асистирана репродукция (с изменения – 2018 г.)

Какво финансира Центърът?

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:
1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) – стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) документирани ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) (изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на свежи ембриони;
д) (доп. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
е) (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра – необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) асистирана репродукция на спонтанен цикъл – необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Какво не финансира Центърът?

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:

 1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
  2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
  а) микробиологични;
  б) спермален анализ;
  в) за трансмисивни инфекции;
  г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
  д) хормонални – преди КОХС;
  е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;
  ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);
  3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;
  4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
  5. инсеминации от партньора или дарител;
  6. ембриоредукция;
  7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
  8. инвитро матурация (IVM);
  9. овоцитна донация;
  10. ембриодонация;
  11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
  12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

Индикации за финансиране

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
  а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
  б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
  в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
  г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
  д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
  е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
  ж) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
  2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
  а) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
  б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
  аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
  бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
  вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
  гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
  дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
  3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
  4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
  5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
  6. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано онкологично заболяване при жената.

Какво покрива сумата, финансирана от Центъра?

Цени за дейности по асистирано оплождане:

ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Класическо ин витро оплождане – 1300 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2400 лв.
ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ – 1600 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2100 лв.

Как се извършва финансирането на лечебните заведения?

Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

 1. Първи етап – авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
  • Заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7;
  • Проформа фактура;
  • Декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция.
  2. Втори етап – отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
  • Подробна епикриза;
  • Протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени;
  • Фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти;
  • Медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1л

Източник: http://www.car-bg.org/finance.htm