Безспорно социално-икономическото положение в страната и като цяло в света доведе до много сериозни въпроси, свързани с бъдещето и нормалния ни начин на живот. В днешната рубрика ще разгледаме възможностите за финансова подкрепа на родителите по време на учене, работа, неплатен отпуск или оставане без работа.

Програмите и проектите за подкрепа на родителите биват различни, но според мен безспорно най-добрата възможност, лидерът в проектите за работещи родители, е проектът по ОП „РЧР“ „Родители в заетост“.

 

Заетост

Проект „Родители в заетост“ цели да улесни достъпа до пазара на труда за майки и татковци, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години, и многодетни родители с деца до 12 години, за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи, или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждането на деца.

 

Документи

Заявления за участие се подават в бюрата по труда за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина, и за подпомагане на родителите за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот.

Право да подават заявления по проекта имат и родители на деца от 0 до 12 години. Добавена е и възможността да се включат многодетни родители, които са се върнали на работните си места, а децата им на възраст от 0 до 12 години посещават детски ясли/градини, както и училище. Новият прием на документи ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс. Затова ви съветвам да побързате. Любимата ми част в този проект е и възможността детегледачи да бъдат бабите и дядовците, а проектът да заплаща минималната работна заплата на детегледача за гледането на вашето детенце. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

 

Групи родители

Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за кандидатстване, трябва да бъдат от следните групи:

 

 • родители на деца от 0- до 5-годишна възраст (незаписани в детска ясла/градина), които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение, или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
 • многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище (за целите на процедурата многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 години);
 • безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст (незаписани в детска ясла/градина), или безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище. В рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице.

 

Еднократна помощ за родители в неплатен отпуск

Не чак дотам достатъчна и ефективна. Това е мярка за финансиране от държавния бюджет и цели подпомагане на родителите по време на извънредното положение във връзка с разпространението на Covid-19. Изплаща се еднократна помощ в размер на 375 лева на родителите, които са изчерпали платения си отпуск и са в неплатен отпуск.

 

Условия

Помощта се отпуска, когато самотен родител или и двамата родители са в неплатен отпуск от минимум 20 работни дни и не получават други социални помощи. Въведен е и подоходен критерий – максималният доход на член от семейството да е до размера на минималната работна заплата – 610 лева.

 

Еднократна помощ за майки студентки

Една мярка, която последните години претърпя доста промени, за да бъдат избегнати злоупотребите с фиктивно записване във вузовете само до момента на изплащане на сумата.

В България на майките студентки в редовна форма на обучение се отпуска по закон еднократна парична помощ в размер на 2880 лева. Доста трудно за изпълнение се явява като условие изискването майката студентка да не е работила на трудов договор, т.е. да не е в отпуск по майчинство към момента на кандидатстване за паричните средства. Паричната сума не се изплаща наведнъж, а в рамките на два пъти. Това условие е с цел да гарантира, че ще запишете и следващ семестър в университета. Няма значение под каква форма следвате – дали сте бакалавър, магистър или докторант. Също така детето не трябва да е оставено за отглеждане в дом, или да сте дали попечителските права на друг човек.

 

Детайли

Молбата и документите за кандидатстване трябва да се подадат не по–късно от 6 месеца от датата на раждане на детето. Ако закъснеете и един ден, няма да ви бъде отпусната помощта. Ако ви одобрят, ще ви преведат по банков път 1440 лева, а при записване на следващия семестър и представяне на бележка, удостоверяваща това, ще получите и остатъчната сума от 1440 лева. Държавата вече има и механизми да изиска да ѝ се върнат парите от първия транш, ако не запишете да учите и през следващия семестър, за който да ви преведат втория транш.

Според законовия регламент ви е необходим пакет от следните документи:

– Молба-декларация по образец;

– Уверение от съответното висше учебно заведение;

– Копие от акта за раждане на детето;

– Лична карта на майката;

Документите се подават в Дирекция ,,Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката. Ако сте майка студент, моят съвет е също така да проверите и регламента на самото учебно заведение, тъй като някои от тях отпускат стипендии за родили студенти.

 

Еднократна помощ при започване на първи клас

Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молбата-декларация е по-нисък от 400 лева или равен. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

 

Към молбата-декларация по образец се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
  2. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. Удостоверение за раждане на детето (за справка);
  5. Лична карта (за справка);
  6. Протокол на ЛКК (ако има такъв);
  7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);
  8. Удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
  9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).